Naše vrednosti

Dobrovoljnost

Rad u KOMPAS-u se zasniva na principu dobrovoljnosti učešća.

Odgovornost

Rad na ostvarivanju ciljeva KOMPAS-a sprovodi se savesno i odgovorno.

Humanost

Članovi KOMPAS-a svoj rad sprovode na principima humanosti i pozitivnih vrednosti.

Otvorenost

KOMPAS je organizacija otvorena za sve Ijude bez obzira na polnu, rasnu, versku i etničku pripadnost.

Tradicija

Članovi KOMPAS-a rade na ostvarivanju ciljeva uvažavajući i negujući tradiciju organizacije.

Ravnopravnost

Svaki član KOMPAS-a u okviru svog rada uživa prava i slobode do granice ugrožavanja tuđih prava i sloboda i osnovnih vrednosti i ciljeva KOMPAS-a.

Marljivost

KOMPAS vrednuje rad svojih članova prema doprinosu u ostvarivanju ciljeva organizacije.

Jedinstvo

Članovi KOMPAS-a nastupaju jedinstveno u javnosti u skladu sa ciljevima organizacije, promovišući princip solidamosti medu članovima.

Tolerancija

Članovi KOMPAS-a poštuju i uvažavaju verske, polne, rasne, etničke i druge raziičitosti. Oni se obavezuju da će u okviru aktivnosti KOMPAS-a postupati po principima tolerancije i nediskriminacije.

Mogućnost

Svakom članu KOMPAS-a pruža se mogućnost da se uključi u programe i rad organizacije u skladu sa svojim afinitetima i sposobnostima.